| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Discogel

Nowoczesne, małoinwazyjne metody leczenia objawów bólowych kręgosłupa (rwy barkowej, rwy kulszowej)

 

Co to jest DISCOGEL®?

Discogel to żelowa proteza jądra miażdżystego  wszczepiana przezskórnie  (poprzez nakłucie).

Krążek międzykręgowy (dysk) to struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów, składa się z jądra miażdżystego otoczonego pierścieniem włóknistym. Przepukliny jądra miażdzystego („wypadający dysk”,wypuklina) odpowiadzalne są za objawy rwy (silne dolegliwości bólowe)

Discogel to bezpieczna, bardzo skuteczna, małoinwazyjna metoda stosowana w leczeniu wczesnych bolesnych przepuklin krążków międzykręgowych (dysków) w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

 

discogel

 

discogel

 

Co leczy DISCOGEL®?

DISCOGEL®  to wyjątkowo skuteczna metoda leczenia dolegliwości bólowych występujących przy przepuklinie krążków międzykręgowych.

 85-90% pacjentów odczuwa znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych zaraz po zabiegu

Przepuklina dysku w kręgosłupie, w zależności od wysokości na jakiej jest zlokalizowana, daje objawy RWY (silne, długo trwające bóle, zaburzenia czucia), i tak np. przy zmianach  w odcinku szyjnym możemy mieć objawy rwy barkowej, w odcinku lędźwiowo-krzyżowym rwy kulszowej.

Dodatkowo metoda ta hamuje postęp choroby –  DISCOGEL® stwarza warunki sprzyjające szybkiemu i trwałemu wygojeniu wypukliny oraz zapobiega zapadaniu  się przestrzeni międzykręgowej.

Podsumowując, jest to nowoczesna metoda leczenia objawów rwy (barkowej, kulszowej), jednocześnie lecząca jej pierwotną przyczynę.

 

DISCOGEL® - jak wygląda zabieg?

Zabieg polega na „wstrzyknięciu” żelu DISCOGEL®  do dysku, w którym jest przepuklina.

Zabieg wykonuje lekarz ortopeda lub neurochirurg na sali operacyjnej, w sterylnych warunkach. Podanie preparatu do dysku odbywa się poprzez nakłucie igłą i aplikację żelu pod kontrolą RTG (skopia – ramię C)

Podanie DISCOGEL® jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym, jako procedura w ramach pobytu ambulatoryjnego –  bez konieczności pozostania na noc w szpitalu.

 

Zalety stosowania DISCOGEL®

-małoinwazyjna technika przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym

-możliwość leczenia ambulatoryjnego (łatwy dostęp do kręgów, w przeciwieństwie do operacji chirurgicznej)
-brak blizn pozabiegowych
-możliwość leczenia przepuklin na wielu poziomach kręgosłupa podczas jednego zabiegu

 

Wskazania do zastosowania DISCOGEL®

-przepukliny dysków w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa
-zachowany pierścień włóknisty (contained discs)
-wysokość przestrzeni dyskowej zapadnięta nie bardziej niż 50%
-uwypuklenie na bocznym MRI nie większe niż 30-40% w świetle kanału kręgowego

 

Zalecenia pozabiegowe dla pacjenta leczonego produktem DISCOGEL®

-pozostań w łóżku w pozycji leżącej przez 3 godziny po zabiegu
-nie podnoś ciężkich przedmiotów przez 1 miesiąc po zabiegu
-nie pozostawaj w ciągłej wymuszonej pozycji dłużej niż 1 godzinę przez 1 miesiąc po zabiegu

 

Informacje producenta Discogel dostepne na stronie: http://www.nucare.pl

www.nucare.pl

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół Kręgosłupcenter

 Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.