| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Prześlij REZONANS

Instrukcja przesłania rezonansu magnetycznego kręgosłupa z płyty CD przez internet na naszą pocztę e-mail

Przesyłanie rezonansu – instrukcja krok po kroku.
Prosimy o załączenie opisu badania przez radiologa.
Opis rezonansu można przesłać w osobnym mailu.

Wszystkie zrzuty ekranu monitora (tzw. „screenshoty”)
można powiększyć, klikając na nie lewym przyciskiem myszy.

rezonans magnetyczny kręgosłupa

Otwieranie płyty CD/DVD


Sposób 1)

Proszę wsunąc płytę CD/DVD do stacji dysków w komputerze i poczekać na pojawienie się komunikatu, wyskoczy okienko z pytaniem.

Proszę kliknąć lewym przyciskiem myszy „Otwórz folder żeby wyświetlić pliki”.
Pojawi się zawartość CD/DVD – pliki z Państwa badaniem.

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

 

Sposób 2)


Wariant 1)

Jeśli po wsadzeniu płyty CD/DVD do stacji dysków, komunikat się nie pojawia, proszę otworzyć ręcznie folder „Ten komputer”, prawym przyciskiem myszy kliknąć „Stacja dysków CD/DVD”, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknąć „Otwórz”, tak jak na obrazku poniżej.

W oknie pojawi się zawartość CD/DVD – lista plików, na których jest Państwa badanie.


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Wariant 2)

Możliwe, że po kliknieciu „Otwórz” od razu otworzy się zawartość CD/DVD w postaci obrazów z Państwa badania. W takim przypadku musimy skopiować zawartośc płyty na Pulpit Państwa komputera.

Robimy to w taki sposób: w pierwszej kolejności zamykamy program wyświetlający badanie klikając „X” w prawym górnym rogu okna, następnie jeszcze raz otworzyć ręcznie folder „Ten komputer”, najechać myszką na ikonkę „dysk CD/DVD” i lewym przyciskiem myszy otworzyć okno.
Następnie lewym przyciskiem myszy klikamy „Kopiuj”, zamykamy okno i najeżdżamy wskaźnikiem myszy w wolne miejsce na ekranie (na Pulpicie), klikamy prawym przyciskiem myszy, pojawia się okno, wybieramy komendę „Wklej”.

W ten sposób skopiowaliśmy zawartość płyty CD/DVD na Pulpit komputera.

Proszę zlokalizować i zapamiętać, jak nazywa się nowo powstały folder. Zwykle w nazwie znajduje się nazwisko Pacjenta.

 

Kompresowanie plików na płycie CD/DVD


Po tym jak otworzyli Państwo dysk CD/DVD, następnym krokiem będzie skompresowanie plików z płyty do jednego pliku (proponujemy kompresję do pliku ZIP).

Jeśli musieli Państwo skopiować zawartość płyty korzystając z wariantu 2, opisane działania dotyczą folderu z zawartością płyty, utworzonego na Pulpicie.

Proszę zaznaczyć wszystkie pliki i foldery, które są na płycie (bądź jeśli wariant 2 – folderu na Pulpicie) – naciskamy przycisk „Ctrl” na klawiaturze oraz przycisk litery ”A” jednocześnie.
Spowoduje to zaznaczenie wszystkich plików i folderów (podświetlą się).

Ten sam efekt uzyskamy klikając na każdy plik/folder z osobna lewym przyciskiem myszy, jednocześnie przytrzymując w sposób ciągły wciśnięty przycisk „Ctrl”.

Na zaznaczone pliki (podświetlonych na niebiesko) najeżdżamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy którykolwiek z zaznaczonych plików/folderów. Pojawi się okienko, należy wybrać „Wyślij do”, a następnie w kolejnym okienku wybieramy „Folder skompresowany (zip)”

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Na ekranie pojawi się komunikat z ostrzeżeniem:
„System Windows nie może utworzyć w tym miejscu folderu skompresowanego (zip). Czy chcesz zamiast tego umieścić go na pulpicie?”

Klikamy „TAK”, jak pokazane na obrazku poniżej

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Utworzony w ten sposób plik zapisze się na Pulpicie, jako gotowy do przesłania spakowany plik. Jest on w formie, która może być przesłana dalej. Zwykle plik ten zapisany jest jako DICOMDIR.zip IMG.zip bądź JRE.zip, lub inny plik z rozszerzeniem .zip
Proszę odnaleźć ten plik na Pulpicie, żeby wiedzieć jak został nazwany. Będzie to potrzebne w kolejnym kroku.

 

Przesłanie pliku na pocztę e-mail KręgosłupCenter


Jak dotąd udało się Państwu otworzyć płytę CD/DVD, skompresować jej zawartość, stworzyć jeden plik do przesłania i znacie Państwo nazwę tego pliku.
W celu przesłania pliku na naszą pocztę e-mail wykorzystamy stronę WeTransfer.

Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy link www.wetransfer.com i wybrać w okienku, które się pojawi „Otwórz link w nowej karcie” (strona WeTransfer otworzy sie w nowym oknie).
Można to zrobić również w inny sposób – wpisać w wyszukiwarce internetowej w pasku w górnej części ekranu adres www.wetransfer.com

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Na stronie WeTransfer.com po lewej stronie ekrany znajduje się okienko, proszę kliknać myszką w okienko (w niebieski znak „+”, znak „plus”) w komendę „Add your files”.
Pojawi się okno z zawartość Państwa pulpitu (foldery i pliki). Proszę w tym oknie odnaleźć skompresowany i zlokalizowany na pulpicie plik z Państwa badaniem radiologicznym i kliknąć na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

W okienku pojawi się nazwa załączonego przez Państwa pliku, teraz proszę wypełnić pozostałe rubryki w okienku.

„Email to” – proszę wpisać nasz adres email: kontakt@kregoslupcenter.pl

„Your email” – proszę wpisać Państwa adres email

„Message” – proszę wpisać Państwa Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy, ewentualnie krótką informację o Państwa przypadłości

Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych w okienku zaświeci się na niebiesko przycisk „Transfer” klikają Państwo na „Transfer” i gotowe.

Po załadowaniu transferu do 100% pliki ( pliki Państwa rezonansu kręgosłupa, lub tomografii) zostaną przesłane na naszą skrzynkę e-mail.

Prosimy o ZAŁĄCZANIE OPISU BADANIA OBRAZOWEGO (opis radiologa).
Opis badania prosimy przesłać na naszą skrzynkę mailową w postaci zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym lub jako skan dokumentu.

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół KręgosłupcenterPolityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.