| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Kręgosłup i Tai Chi

Kręgosłup i Tai Chi

Kręgosłup uwielbia ćwiczenia i ruch. Regularna aktywność fizyczna jest najbardziej istotnym aspektem profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa. Jest również metodą leczenia i rehabilitacji w szeregu chorób kręgosłupa, w których głównym objawem jest ból.

Tai Chi to dawna sztuka walki, współcześnie często nazywana chińską gimnastyką zdrowotną. Ogromną korzyścią tej sztuki jest jej kompleksowość.

Ważnym aspektem Tai Chi jest nauka prawidłowej postawy ciała. Tai Chi uczy jak utrzymywać odpowiedni kształt kręgosłupa i jak wzmacniać mięśnie strukturalne tułowia, które odpowiedzialne są za prawidłową sylwetkę.

Praca z kręgosłupem w Tai Chi wymaga stopniowej odpowiedniej korekcji kształtu kręgosłupa w pozycjach stojących, nauki odpowiedniego ustawienia stóp, kolan, bioder, barków, łokci i głowy.

 

kregosłup ból

Przykładowo: przykurcze w obrębie mięśni pośladków po jednej stronie, które dają ustawienie kończyn dolnych w rotacji zewnętrznej
(trudności z ustawieniem stóp równolegle względem siebie), mogą powodować bóle kolan,
Powoduje to nierównomierne obciążania kończyn dolnych.

W konsekwencji ma miejsce przekrzywianie miednicy, co skutkuje niesymetrycznym przeciążaniem kręgosłupa.

 

kregosłup ćwiczenia

Wszystkie części naszego ciała to „naczynia połączone”.
Praktykując Tai Chi pod okiem doświadczonego instruktora mamy możliwość optymalnego ustawienia całego ciała oraz korekcji złych wzorców ruchowych.

Uczestnicy zajęć Tai Chi uczą się prawidłowych, wielokrotnie dla nich nowych nawyków postawy, bardzo często prawidłowe ustawienie wydaje się być czymś nienaturalnym.

Jeżeli człowiek trwa latami w złych wzorcach ruchowych – wówczas informacje czucia głębokiego wysyłane są z proprioceptorów (specjalizujących się w tym „czujników” w naszych mięśniach) do układu nerwowego, gdzie interpretowane są jako właściwe ustawienie ciała w przestrzeni. Powoduje to utrwalanie złych wzorców ruchowych.

Trudność w nauce prawidłowych wzorców ruchowych polega na tym, by przeprogramować mózg, „wgrać do niego właściwy program” związany z odpowiednim ustawieniem ciała. Niestety nie ma ćwiczeń, które pozwolą dokonać tej zmiany z dnia na dzień. Konieczna jest regularna aktywność w tym kierunku.

Tai Chi polega na wykonywaniu ćwiczeń, wśród których dominują: pozycje są stojące, nauka i utrwalanie prawidłowego obciążania jednej kończyny (czyli praca nad równowagą), nauka poprawnego pochylania się, regenerujące skręty tułowia, odpowiednie ustawienie głowy względem kręgosłupa i wiele, wiele innych.

Dodatkowym wyjątkowo wartościowym zdrowotnym aspektem Tai Chi jest wyciszanie umysłu, głęboki relaks i uspokojenie. Uprawianie Tai Chi daję ulgę w stresie, który jest częstą przyczyną nasilenia problemów z kręgosłupem (np. poprzez nadmiernie napięte mięśnie).

Dzięki Tai Chi nabywamy nowych przyzwyczajeń w życiu codziennym, nabywamy tężyzny fizycznej, utrzymujemy sprawność.
Polecamy serdecznie wszystkim Państwu ten rodzaj aktywności fizycznej.

Zespół Kręgosłupcenter

Artykuł powstał we współpracy z Instruktorem Tai Chi – Panem Pawłem Robaszkiewiczem
Szkoła Tai Chi Jadeit w Poznaniu.

 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.