| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Kręgozmyk

Co to jest Kręgozmyk

Kręgozmyk jest to schorzenie kręgosłupa, które polega na oddzieleniu się od siebie sąsiadujących kręgów i przemieszczeniu trzonów kręgów względem siebie. Związane jest to z zaburzeniami połączeń pomiędzy kręgami i obustronnym uszkodzeniem (spondylolizą) w części międzywyrostkowej łuków kręgów. Spondyloliza z łagodnymi objawami kręgozmyku dotyczy około 5% populacji osób dorosłych.

Przyczyny spondylolizy (powstawanie kręgozmyku):
– zaburzenia rozwojowe przy łączeniu kości w okresie dojrzewania,
– czynniki dziedziczne,
– czynniki przeciążeniowe i urazowe np. dźwiganie ciężarów, uprawianie sportów kontaktowych,
– przyczyny zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych, w konsekwencji pojawiają się zmiany w obrębie stawów międzywyrostkowych – szczególnie dotyczy to odcinka L5-S1, L4-L5 kręgosłupa)

 

 

kręgozmyk

Stopnie zaawansowania kręgozmyku

Rozróżniamy cztery stopnie kręgozmyku, w zależności od stopnia przemieszczenia kręgu:
-stopień 1: przesunięcie o 25% lub mniej,
-stopień 2: przesunięcie o 25-50% lub nakładanie się,
-stopień 3: nakładanie się w 50-75%,
-stopnień 4: wyżej położony kręg prawie całkowicie lub całkowicie zakrywa ten niżej położony
-stopień 5: całkowite zsunięcie kręgu (spondyloptoza)

 

kręgozmyk

 

Objawy kręgozmyku

Kręgozmyk najczęściej występuje w dolnej okolicy kręgosłupa lędźwiowego (szczególnie w odcinku L5-S1, L4-L5)
Objawy kręgozmyku to bóle okolicy lędźwiowej, promieniujące od miejsca, w którym znajdują się przesunięte kręgi, w kierunku kończyn dolnych. Nasilenie dolegliwości jest często prowokowane przez siadanie i wstawanie. Kręgozmykowi często towarzyszą bóle krzyża – jest to związane ze zwiększonym napięciem mięśni grupy tylnej uda. Napięcie mięśni kończyny dolnej może wiązać się ze zgięciem stawów biodrowych i kolanowych w pozycji stojącej oraz ze skróceniem i spłaszczeniem tułowia. Nawet w łagodnych przypadkach kręgozmyku można zauważyć charakterystyczny wskaźnik kręgozmyku – wystający twardy guzek leżący w linii środkowej ciała u podstawy kręgosłupa (to wyrostek kolczysty L5, który jest zaznaczony, ponieważ kręg L4 przemieszcza się do przodu, w sytuacji najczęstszej – kręgozmyku przedniego L4/L5).
W związku z tymi deformacjami pacjenci, którzy cierpią z powodu kręgozmyku uskarżają się na zaburzenia chodu, zmianę sylwetki ciała, osłabienie mięśni nóg. U chorych z zaawansowanym kręgozmykiem, który powoduje zmniejszenie światła kanału kręgowego może pojawić się chromanie neurogenne – ból kończyn dolnych przy chodzeniu, po przejściu określonego dystansu.

Należy pamiętać, że potwierdzony radiologiczne kręgozmyk nie musi wcale wyjaśniać bólu krzyża, ponieważ główne stopnie kręgozmyku mogą występować bez jakichkolwiek objawów.

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół KręgosłupcenterPolityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.