| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Rwa barkowa

Rwa barkowa

Rwa barkowa charakteryzuje się silnym bólem promieniującym od szyi, poprzez bark i ramię, w kierunku palców.
Ból ten najczęściej jest powodowany uciskiem na korzenie nerwowe wychodzące pomiędzy kręgami odcinka szyjnego kręgosłupa.

Ucisk jest efektem powstania zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa szyjnego – spondylozą szyjną (tzw. przepuklina twardą), lub przepukliną krążka międzykręgowego (tzw.przepuklina miękką)

Ból w przebiegu rwy barkowej ma charakter mrowienia, rwania, porażenia prądem, jest silny, wzmaga się przy skrętach szyi, najczęściej występuje po jednej stronie ciała.
Ból nasila się przy ruchach głowy – zarówno w tył, jak i w bolącą strone.

Rwa barkowa – objawy – dolegliwości bólowe – zakres promieniowania

W zależności od stopnie nasilenia uszkodzenia korzenia nerwowego, obszar objęty bólem może mieć różny zasięg. Zwykle jest to kark, bark, ramię, przedramię, aż do palców.
W miarę ustępowania dolegliwości ból wycofuje się, ostatecznie lokalizując się jedynie w karku, następnie zupełnie ustaje. Jest to tzw. centralizacja objawów.

Czas trwania dolegliwości jest bardzo różny. W niektórych przypadkach ból ma charakter przewlekły, nieprzemijający. Wtedy wskazane jest leczenie zabiegowe, które ma na celu usunięcie przyczyny dolegliwości.

 

rwa barkowa

 

Zakres bólu

Obszar zaznaczony na czerwono przedstawia zakres występowania ostrego, promieniującego bólu, który jest głównym objawem rwy barkowej.

Zakres promieniowania bólu odzwierciedla poziom, na którym ma miejsce ucisk nerwu i wyzwolenie bólu.
Dzięki temu możliwe jest wnioskowanie o wysokości występowania zmian dających konflikt korzeniowy w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa.

Żółte pola oznaczają obszar występowania bólu o tępym, rozlanym charakterze oraz zaburzeń czucia i parestezji.

Dolegliwości bólowe w okolicy łopatki nie maja znaczenia diagnostycznego w celu określenia poziomu odcinka kręgosłupa szyjnego, występują przy zmianach na każdym z opisanych poziomów kręgosłupa szyjnego.

 

rwa barkowa

 

Leczenie objawowe - blokady steroidowe

W przypadku nasilonych objawów rwy barkowej zastosowanie mają blokady steroidowe. Mają one działanie wyłącznie objawowe, jednakże ich wysoka skuteczność przeciwbólowa sprawia, że stosowane są chętnie i często przez lekarzy na całym świecie.
Iniekcje steroidowe dzięki miejscowemu działaniu przeciwobrzękowemu i silnemu działaniu przeciwzapalnemu zmniejszają ucisk tkanek na korzeń nerwowy. Ucisk i zwężenie otworu międzykręgowego (to one powodują rwę barkową) najczęściej wywołane są przez przerost tkanek w przebiegu zwyrodnienia odcinka szyjnego kręgosłupa lub wypuklinę krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa. Po zastosowaniu blokady sterydowej promieniujący ból do ręki w przebiegu rwy barkowej zmniejsza się znacznie, zwykle po 3-5 dniach uzyskujemy pełne działanie leku.

 

Leczenie objawowe - rehabilitacja

Podjęcie rehabilitacji w okresie wystąpienia ostrych objawów bólowych ma kluczowe znaczenie. Bardzo ważne jest rozpoznanie przyczyny dolegliwosći i podjęcie skutecznej, bezpiecznej metody fizykoterapii.
W połączeniu z zastosowanym leczeniem farmakologicznym może przynieść efekty w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych i zmniejszenia częstości występowania nawrotów.

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół KręgosłupcenterPolityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.