| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Kriolezja

Kriolezja kręgosłupa

 

Kriolezja kręgosłupa - co to jest?

Kriolezja to nowoczesna, wysoce skuteczna, małoinwazyjna metoda leczenia bólu kręgosłupa.

Leczenie przy użyciu kriolezji powoduje długotrwałe ustąpienie dolegliwości bólowych poprzez mikroinwazyjne, przezskórne zastosowanie sondy generującej niską temperaturę.

Długotrwały, jednak odwracalny, efekt przeciwbólowy zabiegu zachodzi poprzez celowe uszkodzenie niską temperaturą nerwów czuciowych w okolicy, gdzie zdiagnozowano wyzwalanie bólu.

Kriolezja daje efekt wyłączenia przewodzenia czucia bólu, czyli zmniejsza dolegliwości odczuwane przez Pacjenta.

Zabieg cechuje się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem.

 

kriolezja kręgosłupa

 

kriolezja kręgosłupa

Wskazania do zabiegu kriolezji

– bóle powodowane przez zmiany zwyrodnieniowe stawów międzykręgowych kręgosłupa (jacet joint syndrome) w każdym odcinku kręgosłupa,
– dolegliwości bólowe stawu krzyżowo-biodrowego,
– neuralgia potyliczna – silne dolegliwości bólowe,
– nerwiaki np. Nerwiak Mortona,
– bóle pooperacyjne po torakotomii,
– bóle ściany klatki piersiowej,
– bóle nowotworowe,
– ból fantomowy,
– neuralgie np. neuralgia nerwu twarzowego,
– migrena przewlekła i wiele innych.

Jak długo kriolezja kręgosłupa jest skuteczna w zwalczniu bólu?

Najczęściej efekt przeciwbólowy utrzymuje się od 3. do 12.miesięcy.

W zależności od indywidualnej zdolności Pacjenta do regeneracji nerwów. Okres ten jest osobniczo zmienny.

Zabieg w razie nawrotu dolegliwości można powtarzać.
Procedura cechuje się wysoką skutecznością – ok. 80% Pacjentów po zabiegu odczuwa znaczą ulgę w dolegliwościach bólowych.

Kriolezja kręgosłupa – jak wyglada zabieg

Pacjent przyjmowany jest do szpitala w ramach jednodniowego pobytu.
Kriolezja odbywa się w pomieszczeniu zabiegowym, zaopatrzonym w aparat do skopii RTG, w obecności anestezjologa.

Pacjent układany jest na stole zabiegowym w pozycji leżącej na brzuchu, z odsłoniętymi plecami.
Skóra pleców jest dezynfekowana i znieczulana. Następnie wykonywane są niewielkie (1-2mm) nacięcia w okolicy miejsca powstawania bólu.

Poprzez naciętą skórę wprowadzana jest przez operatora sonda, która poprzez uzyskanie bardzo niskiej temperatury, „wymraża” nerw.
Wymrażany nerw wcześniej dawał dolegliwości bólowe, kriolezja ma zablokować przewodzenie bólu.

Zanim operator użyje niskiej temperatury, upewnia się, czy znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Do tego celu wykorzystywana jest stymulacja czuciowa i ruchowa sondy oraz promieniowanie rentgenowskie.

Po zakończeniu kriolezji, operator usuwa sondę.

Na rany po nacięciach, po odkażeniu, zakładany jest plaster. Pacjent transportowany jest do sali pozabiegowej.
Pacjent obserwowany jest na Sali pooperacyjnej przez mniej więcej 2 godziny, skąd po upływie czasu, może o własnych siłach udać się do domu.

Zabieg trwa kilka do kilkunastu minut, w zależności od ilości miejsc wymagających aplikacji niskich temperatur (ilości leczonych okolic).

Kriolezja kręgosłupa pozwala na osiągnięcie efektu blokady przewodnictwa nerwowego (zniesienie czucia bólu) bez użycia leków. Dzięki temu ryzyko powikłań jest zredukowane do minimum.

Kriolezja - powikłania po zabiegu

Zabieg kriolezji kręgosłupa należy do bardzo bezpiecznych procedur.
Jednak jak każda procedura inwazyjna, jest obciążony pewnym odsetkiem powikłań.

Zdarzają się one bardzo rzadko, jednak wymagają uwagi.

Najczęstsze z nich to:
– ból i krwiak w miejscu nacięcia skóry,
– odczyn alergiczny na leki stosowane do znieczulenia miejscowego,
– zaburzenia czucia w obrębie skóry,
– zakażenie rany.

 Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.